תנאי ההשתתפות בקורסים

תנאים להשתתפות בקורסים מבית עמית נוריאני - משכנתאות ופיננסים ו/או "ביתא". הואיל והיועץ הינו יועץ משכנתאות עבור לקוחות; והואיל והלקוח מעוניין לקבל מהיועץ ייעוץ וליווי לנטילת משכנתא (להלן: "השירותים"); והואיל והיועץ מסכים ליתן ללקוח ייעוץ לנטילת משכנתא בהתאם להוראות הסכם זה; והואיל והצדדים מעונינים להסדיר את יחסיהם בכל הנוגע לייעוץ ללקוח; לפיכך - הוסכם, הוצהר והותנה ע"י הצדדים כדלהלן: 1. הצהרת היועץ 1.1 היועץ מצהיר כי יש בידיו ובידי עובדיו המומחיות, הכלים והידע המקצועי הנדרשים להענקת השירותים. 1.2 היועץ מצהיר כי אין כל מניעה בין בדין, בין בהסכם, בין בהנחיות ובהוראות של רשויות שונות, המונעת או המגבילה את התקשרותו בהסכם זה ואת ביצוע התחייבויותיו על פיו. 1.3 היועץ מצהיר בזאת כי הוא ועובדיו, הנותנים יעוץ לנטילת משכנתאות ללקוח, יעמדו בדרישות כל דין בדבר הכשרתם המקצועית או כל דרישה אחרת כפי וככל שתהיה מעת לעת. 1.4 אין ולא יהיה בביצוע התחייבויותיו של היועץ על פי הסכם זה משום ניגוד אינטרסים ו/או ניגוד עניינים שלו כלפי צדדים שלישיים. 2. צרכי הלקוח 2.1 היועץ מתחייב ליתן את הייעוץ בהתאם לצרכיו של הלקוח ובהתאם לנתונים והמידע האישי של הלקוח כפי שיימסרו ליועץ על ידי הלקוח. הלקוח יודע כי לצורך מתן השירותים, מסתמך היועץ על המידע אשר יימסר לו מאת הלקוח וכי היועץ לא יבדוק ויאמת את המידע כאמור והלקוח מאשר בזאת כי כל המידע שיימסר על ידו ליועץ הינו מדויק ואמיתי. 2.2 הלקוח יעדכן וימסור ליועץ את פרטי הזיהוי שלו, נתונים פיננסיים אודותיו וכל נתון אחר אשר נדרש לשם מתן השירותים ואשר יש בו כדי להשפיע על השירותים תוך 10 ימי עסקים מיום דרישתם. פרטי ונתוני הלקוח כאמור וכן כל מידע נוסף אשר יצטבר ביחס ללקוח במסגרת מתן השירותים (להלן: "המידע"), יישמרו על ידי היועץ וישמש את היועץ לשם מתן השירותים. בנוסף, היועץ יהיה רשאי לפנות ללקוח למטרת הצעה לביצוע ייעוץ למחזור משכנתא, כפי שהיועץ יימצא לנכון. הלקוח יהיה רשאי לדרוש הפסקתן של פניות יזומות אלה על ידי היועץ ו/או מי מטעמו, בכל עת. היועץ יהיה רשאי למסור את המידע כאמור לסוכני ביטוח לטובת הגשת הצעות מחיר לביטוחי הלקוח. 3. שירותי ייעוץ 3.1 היועץ, יעניק ללקוח, בהתאם לבקשתו, את השירותים - ייעוץ וליווי לנטילת משכנתא. 3.2 היועץ מתחייב לפעול במתן שירותי הייעוץ, בין בעצמו ובין באמצעות עובדיו, במומחיות, במקצועיות ראויה, להקדיש לכך את מלוא מרצו וכשרונו וכן לפעול בנאמנות כלפי הלקוח, בהסתמך על שיקולים מקצועיים, לפי מיטב ידיעתו והבנתו ובהתחשב בנתונים שמסר הלקוח, לרבות צרכיו והנחיותיו של הלקוח. מובהר בזה ללקוח ומוסכם עליו כי בהעדר נתונים נדרשים לצורך מתן השירותים, יתן היועץ ייעוץ לפי שיקול דעתו הסביר. 3.3. היועץ מתחייב לעמוד ולנהל רישומים מדוייקים של כל דבר וענין בקשר עם מתן שירותי הייעוץ על ידו ולהעמיד רישומים אלו לעיון הלקוח מיד עם דרישתו הראשונה. הלקוח מסכים לקבל את הרישומים באמצעות דואר אלקטרוני. 3.4. היועץ (ובכלל זה עובדיו) לא יהיה רשאי לבצע כל פעולה שהיא בשמו של הלקוח, אלא אם ניתנה הסכמת הלקוח לכך מראש. 3.5 למען הסר ספק מובהר כי אין בשרותי הייעוץ משום ייעוץ משפטי ואינם יכולים להוות תחליף לייעוץ משפטי. 3.6 ידוע ללקוח כי אין בהסכמה על תנאים אלו כדי להוות התחייבות מצד היועץ לכך שלגבי הלקוח יינתן אישור סופי לנטילת משכנתא והודעתו של היועץ בדבר קבלת אישור עקרוני להעמדת משכנתא ע"י הבנק אין בו כדי להוות התחייבות של הבנק ו/או של היועץ כי הבנק יעמיד ללקוח משכנתא כאמור. 4. עלות התוכנית ותנאי החזר 4.1 לאור העובדה כי התוכנית הינה תוכנית דיגיטלית ותכניה נפתחים באופן הדרגתי יינתן החזר ללקוח שמעוניין לבטל את ההתקשרות על פי האופן הבא: 1. עד סיום פרק 2 בתוכנית - החזר מלא 2. עד סיום פרק 3 בתוכנית - החזר של 50% מסכום הרכישה 4.2 מובהר ומוסכם כי לאחר סיום התוכנית לא יינתן החזר עבור רכישת התוכנית בכל מקרה. 5. הוצאות נלוות מובהר כי הלקוח יישא לבדו בכל ההוצאות הכרוכות בהעמדת המשכנתא לרבות דמי פתיחת תיק בבנק (לפי דרישת הבנקים השונים), תשלום לעו"ד, דמי רישום טאבו, רשם משכונות, ייפוי כוח נוטריוני וכל הוצאה אחרת אשר קשורה להעמדת המשכנתא ו/או לרישומה. 6. שמירת סודיות 6.1. היועץ מתחייב לשמור בסודיות מידע פרטי שהביא הלקוח לידיעתו לרבות מסמכים שהועברו לרשותו ותוכנם, וכל פרט אחר המתייחס ליעוץ שניתן ללקוח, והיועץ לא ימסור את המידע כאמור אלא ככל שהדבר נדרש לשם ביצוע השירותים ו/או עפ"י כל דין ו/או בהתאם להוראות הסכם זה. 6.2. מובהר בזאת כי לא ייעשה כל פרסום ו/או הפצה ו/או שימוש בתכנים שונים, לרבות מסמכים המופקים על ידי היועץ, הנושאים את סמליל החברה ("לוגו") ו/או את שם החברה ו/או את שם היועץ אלא אם אישר זאת היועץ בכתב מראש. 7. אחריות ידוע ללקוח כי הייעוץ ניתן, בין היתר, על בסיס הנחות צופות פני עתיד שהתממשותן אינה ודאית ואין בתוצרי השירותים משום התחייבות או הצהרה מצד היועץ. היועץ יהיה פטור מכל אחריות בגין השירותים או תוצאותיהם ובלבד שנגרמו מנסיבות שאינן בשליטתו של היועץ או בלבד שהיועץ פעל ללא התרשלות וללא הפרת חובת אמון כלפי הלקוח.